Általános szerződési feltételek

Munkaerő-kölcsönzés és közvetítés általános szerződési feltételei

 

  1. Az általános szerződési feltételek hatálya és érvényessége

1.1. Az Apartport Group Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Megbízó) által nyújtott munkaerő-kölcsönző és magán közvetítő szolgáltatás teljesítéseire a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) terjednek ki.

1.2. Megbízó kijelenti, hogy a munkaerő-kölcsönző és -közvetítői tevékenység végzéséhez előírt feltételeknek megfelel, az illetékes hivatal az alábbi nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

Munkaerő-kölcsönzés: PEM/01/001393/2020

Munkaerő-közvetítés: PEM/01/011152-1/2021-921

1.3. Az ÁSZF eseti vagy folyamatos jelleggel a Megbízó igényeinek pontos megadásával, és a megbízás Megbízott általi egyértelmű visszaigazolásával válik hatályossá.

1.4. Munkaerő-kölcsönző és -közvetítő szolgáltatásra szóló érvényes megbízás az ÁSZF-et kiegészítő, a Megbízó és a Megbízott által megkötött Keretszerződés és a Megbízó által a Megbízott részére megküldött és a Megbízott részéről egyértelműen visszaigazolt egyedi/eseti megrendelés megléte esetén jön létre.

1.5. Amennyiben a Megbízott az ÁSZF-et módosítja, a módosított szövegezésű ÁSZF egy példányát postai úton és elektronikus levélben megküldi Megbízó Keretszerződésben rögzített kapcsolattartó elérhetőségére, valamint közzéteszi a www.apartportgroup.hu honlapon. Amennyiben a Megbízó a módosítással nem ért egyet kezdeményezi a Keretszerződés módosítását, ahol a felek rendelkeznek az ÁSZF-től való eltérésről. Amennyiben a Keretszerződés módosítását a Megbízó nem kezdeményezi, a változások a közlést követő harmincadik napon hatályba lépnek a fennálló jogviszonyra. Amennyiben az ÁSZF módosítását jogszabályváltozás teszi szükségessé, és a jogszabály változás hatályba lépése a közléstől számított harminc napon belülre esik, a hatályba lépés napja megegyezik a jogszabály módosítás hatálybalépésének napjával.

1.6. A Keretszerződés és az ÁSZF eltérő rendelkezései esetén a Keretszerződésben foglalt rendelkezéseket kell a jogviszonyra érvényesnek tekinteni.

2.        A megbízás megadása

2.1. Az eseti/egyedi megrendelést a Megbízó a Megbízottnak a Keretszerződésben rögzített kapcsolattartóhoz juttatja el vagy az info@apjob.hu e-mail címre.

2.2. A megbízásnak tartalmaznia kell a következő adatokat, információkat munkakörönként:

2.1.1. munkakör/tevékenység megnevezését

2.1.2. a munkaköri feladatokat/tevékenység pontos leírását

2.1.3. az igényelt munkaerő létszámot

2.1.4. az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételeket, ideértve az iskolai végzettségi követelményeket is

2.1.5. a munkavégzés helyét

Szükség esetén:

2.1.6. a munkába lépés napját, jogviszony kezdetének időpontját

2.1.7. a létesíteni kívánt jogviszony határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését

2.1.8. az irányadó munkarendet,

2.1.9. minden olyan körülményt, amely a foglalkoztatás/tevékenység ellátás szempontjából lényeges, vagy amelyeket a Felek a Keretszerződésben szükséges tartalmi elemnek nyilvánítottak

2.2. Amennyiben Megbízó a lehetséges jelöltek közül a kiválasztási tevékenységgel is Megbízottat bízza meg, köteles Megbízottat minden olyan tényről, adatról, körülményről és elvárásról tájékoztatni, mely a kiválasztás eredményességéhez szükséges.

2.3. Megbízó szavatolja, hogy a megbízásban megadott adatok valósak.

2.4. A 2.1.2 pont a munkaköri feladatokat tartalmazó munkaköri leírások mellékelésével is teljesíthető.

  1. A megbízás visszaigazolása

3.1. A megbízást a Megbízott annak kézhezvételétől számított 24 órán belül írásban visszaigazolja.

3.2. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat, információkat a megbízásban szereplő munkakörönként

3.2.1. munkakör/tevékenység megnevezése

3.2.2. minden olyan körülmény, amely a jelölttel a jogviszony létrehozása szempontjából lényeges, vagy amelyeket a Felek a Keretszerződésben szükséges tartalmi elemnek nyilvánítanak.

3.3. A visszaigazolásban szereplő létszám a Megbízó által az eseti megbízásban meghatározott kiválasztási szempontoknak kell, hogy megfeleljen.

3.4. Megbízott a jelölti létszám tekintetében jogosult a megbízást részlegesen is visszaigazolni. Amennyiben Megbízott a megbízásra csak részleges (nem a teljes létszámra vonatkozó) visszaigazolást ad, úgy a Megbízó jogosult a megbízását további kötelezettségek keletkezése nélkül visszavonni. Elállási szándékát Megbízó az egyedi/eseti megrendelésekre vonatkozó szabályok szerint köteles közölni Megbízottal.

  1. Tájékoztatási kötelezettségek

4.1. Az ÁSZF és Keretszerződés alapján előírt bármilyen közlést, kérést vagy beleegyezést tartalmazó nyilatkozatot írásban (levél vagy e-mail útján) kell megtenni. Az ÁSZF-ben, Keretszerződésben meghatározott esetekben az átvétel visszaigazolása kötelező, egyéb esetekben a küldő fél kérheti az átvétel visszaigazolását, melynek a címzett haladéktalanul köteles eleget tenni, egyéb esetekben a küldő fél bizonyítja közlés megtörténtét.

  1. Teljesítés

5.1. A Megbízott köteles a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés tevékenységet a vonatkozó jogszabályi követelményeknek és a Megbízó 2. pontban leírtak szerint megadott megbízásának megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a Megbízó érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével ellátni.

5.2. A teljesítés akkor sikeres, amennyiben a Megbízott által kölcsönzött és/vagy közvetített személlyel (jelölttel) a Megbízó vagy a Megbízóval tartós üzleti kapcsolatban vagy tulajdonosi érdekeltségi viszonyban álló gazdálkodó szervezet, jogi és nem jogi személy, természetes személy, más munkaerő-kölcsönző társaság munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít. A munkaerő-kölcsönző megbízás a jelen pontban foglalt személyek és a közvetített személy (jelölt) között a munkába lépés napján teljesítettnek minősül függetlenül attól, hogy a felek írásba foglalták a jogviszony létesítését vagy szóbeli megállapodás alapján létesítettek munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

5.3. Megbízott a szerződés teljesítése során köteles a Megbízó utasításait követni. A Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik az utasítás végrehajtásához, és emiatt Megbízót kár éri, azért Megbízott felelősséget nem vállal, továbbá amennyiben az utasítás végrehajtása Megbízott számára okoz kárt, úgy azért Megbízó tartozik felelősséggel.

A munkáltatói jogok és kötelezettségek megosztása

5.4. A szolgáltatás teljesítése során a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatása tekintetében a Megbízott minősül munkáltatónak:

a.) a munkavállaló alkalmazására

b.) a munkaszerződés megkötése

c.) a foglalkoztatással kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott költségek viselése, az ezekhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése

d.) a munkaviszony megszűnésére, megszüntetésére vonatkozóan

5.5. A kikölcsönzés tartama alatt a Megbízó köteles

a.) a munkavállalót foglalkoztatni

b.) a munkavállalót olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat,

c.) biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit,

d.) a fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról,

e.) ellátni a munkavállaló munkavédelmével kapcsolatos munkáltatói feladatokat, beleértve a munka és balesetvédelmi valamint más, kötelezően előírt oktatások megtartását, és ezek jegyzőkönyvezését, valamint a kölcsönzött munkavállalókat az elvégzendő feladatra betanítani, valamint a feladat elsajátításáról a munkavállaló önálló munkavégzése előtt meggyőződni.

f.) a munkaidővel és pihenőidővel, ezek nyilvántartásával valamint a szabadság kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos, a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket gyakorolni és teljesíteni

g.) gyakorolni a munkavégzés során az utasítás jogát, a napi normát jogszabályoknak megfelelően előírni.

h.) a munkavégzés helyét kijelölni

i.) kettős bejelentési kötelezettségének eleget tenni

5.6. Megbízó a kölcsönzött munkavállalókat köteles tájékoztatni a munkavégzésük, magatartásuk megfigyelésére szolgáló technikai eszközökről, és az ezek segítségével rögzített adatok kezeléséről, amennyiben a munkavégzés helyén ilyet alkalmaz.

Amennyiben Megbízó a kölcsönzött munkavállalók számára béren kívüli juttatásokat biztosít, és azokat Megbízó közvetlenül adja a kölcsönzött munkavállalónak, az e juttatásokhoz kapcsolódó közterheket és költségeket viseli, valamint eleget tesz az e juttatások esetére jogszabályban előírt bevallási kötelezettségének.

5.4. Megbízó munkahelyi baleset bekövetkezésekor Megbízott munkavállalójával a saját munkavállalóival megegyező módon köteles eljárni. Baleset esetén a Megbízó köteles a Megbízottat azonnal értesíteni és biztosítani a baleset közös kivizsgálásának feltételeit. A balesetek nyilvántartása és a kapcsolódó bejelentési kötelezettség Megbízó feladata.

  1. Garancia

6.1. Megbízott a Megbízó írásbeli igénybejelentése alapján az általa közvetített személyek vonatkozásában vállalja, hogy az 5.2. pont szerinti teljesítés napjától (a munkába lépés napjától) számított 15, szellemi munkavállaló esetén 30 felsővezető esetén 90 naptári napon belül egy alkalommal térítésmentesen a korábban megadott munkaköri leírás/tevékenység leírás alapján újabb jelölteket keres, interjúztat és megfelelő jelöltek anyagait továbbküldi a Megbízó felé, amennyiben a fenti határidőn belül

a.) a Megbízó a közvetített személy munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással (Mt. 78. §) sikeresen szünteti meg,

b.) a közvetített munkavállaló Megbízóval kötött munkaszerződését saját elhatározásából felmondással megszünteti

c.) a Megbízó a közvetített személy munkaviszonyát felmondással szünteti meg.

Amennyiben az a.) pont szerinti azonnali hatályú felmondást sikeresen megtámadják és jogellenes munkaviszony megszüntetésnek minősíti a bíróság, úgy a jelen pont szerinti újabb munkaerő közvetítéséért a közvetítői díjat az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül meg kell fizetni Megbízott részére.

6.2. Megbízó 6.1. pont szerinti kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben

a.) a megbízásban meghatározottaktól eltérő feltételeket (többek között munkahelyi körülmények, juttatás is) biztosít a közvetített személy részére,

b.) a szükséges képzési és betanítási lépéseket elmulasztja

és ezen okból vagy többek között ezen okból kerül a jogviszony megszüntetésre

c.) a Megbízó bármely, a Megbízottal fennálló jogviszonyból származó fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget

d.) a munkaviszonyt a közvetített személy azonnali hatályú felmondással sikeresen szünteti meg.

Amennyiben a d.) pont szerinti azonnali hatályú felmondást a Megbízó megtámadja és jogellenes munkaviszony megszüntetésnek minősíti a bíróság, úgy a jelen pont szerinti újabb munkaerő közvetítéséért megfizetett közvetítői díjat az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül vissza kell fizetni Megbízó részére.

6.3. A garanciális igényt a Megbízó írásban, a kikölcsönzött és/vagy kiközvetített munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére irányuló dokumentum aláírását követő 8 napon belül érvényesítheti a Megbízott felé. Amennyiben a Megbízó e határidőn belül nem tesz írásos igénybejelentést, úgy a garanciára való jogát elveszíti.

6.4. A garancia fennállását a Megbízónak igazolnia kell. Amennyiben nem vagy nem megfelelően igazolja, úgy a Megbízott 8 napos határidő szabásával felhívja a hiány pótlására. A határidő sikertelen elteltét követően a garanciális igény nem érvényesíthető.

6.5. A Megbízott az igazolt garanciális igény írásbeli bejelentésétől, illetve a 6.4. pont szerinti hiány pótlásától számított 30 napon belül köteles a 6.1. pontban szabályozott esetekben új jelöltet állítani.

6.6. A Megbízott a hitelt érdemlően igazolt garanciális igény írásbeli bejelentésétől számított 30 napon belül köteles a 6.1. pont szerint szabályozott esetekben új jelöltet bemutatni.

6.7.A Megbízó a garanciális igénye feltételeként vállalja, hogy a 2. pont szerinti egyedi/eseti megrendelésben meghatározott munkakörülményeket, feltételeket minimálisan a garanciális időtartam alatt betartja.

6.8. Amennyiben a Megbízó – saját elhatározásából – más forrásból pótolja az alapból kikölcsönzött és/vagy kiközvetített személyt, úgy a Megbízott garanciális kötelezettsége a jogviszony létesítése napján megszűnik. Megbízónak további igénye a közvetített munkavállaló vonatkozásában nem állhat fenn, a megbízás Megbízott részéről szerződésszerűen teljesítésre került.

  1. Egyéb rendelkezések

7.1. Megbízott és Megbízó kötelezik magukat, hogy a Keretszerződés teljesítésével kapcsolatban a tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, a másik fél hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Megbízott a fenti kötelezettséget alkalmazottai és alvállalkozói körében is teljes körűen érvényesíti a jelen szerződés megszűnését követően is.

7.2. A Megbízott a megbízás ellátása során tudomására jutott műszaki és technológiai megoldásokat, egyéb hivatalos információkat köteles üzleti titokként kezelni, illetve azokat jelen szerződésen kívüli tevékenységben nem használhatja fel, harmadik személlyel nem közölheti, vagy más egyéb módon nem hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha a Megbízott az információ kiadására jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése alapján köteles.

7.3. Megbízó köteles minden információt megadni, tényről, adatról tájékoztatni Megbízottat, mely a megbízás teljesítéséhez szükséges, továbbá mely alapján Megbízott a garanciális kötelezettsége fennállását és a feltételeket ellenőrizheti. Megbízó köteles a teljesítés megtörténtét a megbízási díj alapjául szolgáló adatokkal haladéktalanul írásban közölni Megbízottal. A teljesítéssel és a megbízással kapcsolatos adatok, információk elhallgatása vagy hamis információk átadása Megbízó büntetőjogi és polgári jogi felelősségét vonja maga után.

  1. Fizetési feltételek

8.1. A Megbízó az 5.2. pont szerinti teljesítésről a teljesítéstől számított 3 napon belül a megbízási díj meghatározásához szükséges adatokkal tájékoztatást küld a Megbízott részére. A tájékoztatás alapján a Megbízott által kiállított és megküldött teljesítésigazolást a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül köteles Megbízó leigazolni és a Megbízott részére visszaküldeni. A teljesítésigazolás alapján Megbízott számlát állít ki.

8.2. Megbízó a számlán megjelölt határidőn belül köteles a számla összegét kiegyenlíteni.

8.3. Amennyiben Megbízó fizetési késedelembe esik, úgy a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni a felek között létrejött szerződésben meghatározott mértékben.

8.4. Ha a Megbízó fizetési késedelme meghaladja a 15 napot, úgy Megbízott jogosult az éppen folyamatban lévő megbízás teljesítésének felfüggesztésére és jogosult a felfüggesztéssel összefüggésben felmerülő költségeit Megbízónak a keretszerződésben szereplő megbízási díjon felül felszámítani.

Amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 30 napot, Megbízott jogosult a felek között fennálló szerződéstől, keret szerződéstől elállni igényei érvényesítése mellett.

8.5. Amennyiben a teljesítés igazolást a Megbízó kettő munkanapon belül nem igazolja vissza és kifogást sem emel, Megbízott a számlát a teljesítés igazolás szerint állítja ki, és Megbízó fizetési kötelezettsége az adott számla tekintetében a Keretszerződésben és az ÁSZF-ben rögzített fizetési feltételek szerint beáll. Az ezt követően felmerülő elszámolási eltéréseket a Felek a következő számlában vagy külön elszámoló-számlán rendezik.

9.        Kötbér, kártérítés

9.1. Amennyiben a Megbízó a 2. pontban leírtak szerint adott megbízását visszavonja vagy módosítja, akkor Megbízott jogosult a teljesítés előkészítésével kapcsolatban felmerült költségeire tekintettel meghiúsulási kötbért felszámítani.

10.     Átmeneti rendelkezések

Jelen ÁSZF 2020.01.01. napján lép hatályba.

A hatálybalépése előtt megkötött Keretszerződésekre az ÁSZF hatálya nem terjed ki. A Keretszerződés módosítása alkalmával rendelkeznek a felek az ÁSZF jogviszonyukra is kiterjedő hatályosulásáról.

 

Az Apartport Group Kft. elérhetőségei és adatai

NÉV: Apartport Group Kft.

CÍM: 2724 Újlengyel Nyári Pál utca 15.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 09 190703

ADÓSZÁM: 26207104-2-13

TELEFONSZÁM: +36 1 223 6400

E-MAIL CÍM: info@apjob.hu